Elina Lepomäki Mahdollisuuksien maa

Sote-esitys ei täytä sille asetettuja tavoitteita

Hallitus on kertonut tuovansa esityksen sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslaiksi eduskuntaan maaliskuun alussa eli lähipäivinä. Koko sote-uudistus eli siihen liittyvät lakiesitykset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaiksi ja laiksi maakuntahallinnosta odottavat valinnanvapauslain tuomista eduskunnan käsiteltäväksi.

 

Hallitus on asettanut sote-uudistuksen tavoitteeksi palvelujen saatavuuden parantamisen, asiakaslähtöisyyden lisäämisen, terveyserojen pienentämisen sekä kustannusten kasvun hillitsemisen. Sote-ratkaisu ei toteuta sille asetettuja tavoitteita. Palveluntuottajan asiakkaaksi pääsee tulevaisuudessa helpommin, mutta se ei vielä tarkoita parempaa hoitoon pääsyä eikä  varsinkaan kokonaisvaltaista hoitoa. Asiantuntijoiden mukaan ratkaisu ei pienennä terveyseroja.

 

Esityksen suhde EU-oikeuteen on epäselvä. Sote-ratkaisun laskennallinen kustannussäästö nojaa valtion asettamaan budjettirajoitteeseen, joka todennäköisemmin pettää kuin pysyy. Ratkaisussa ei ole sisäänrakennettuja kannustimia kustannustehokkuuden aikaansaamiseksi. Lisäksi ratkaisu sementoi Suomeen uuden hallintorakenteen, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tästä hallintorakenteesta on tulevaisuudessa vaikea peruuttaa, vaikka sote-ratkaisu jouduttaisiin laatimaan uudelleen.

 

Kokoomuksen ei tule hyväksyä ehdotettua sote-uudistusta. On virheitä, jotka voi tehdä vain kerran. Perustelen seuraavassa näkemykseni. Teksti on pitkä, joten halutessasi voit hypätä suoraan johtopäätöksiin.

 

Suurten markkinat ja heikot kannustimet

 

Maakunnat tarjoavat palveluaan jatkossa liikelaitoksen tai yhtiön puitteissa. Yhtiöittämisvelvoitteesta luovuttiin perustuslakivaliokunnan kesällä antaman tuomion jälkeen. Perustuslakivaliokunnan päätös oli poliittisuudessaan omituinen. Mietinnöstä ei käy ilmi, miten yhtiöittämisvelvollisuus vaarantaisi yhdenvertaisuuden tai miksi maakunnan kokonaan omistama yhtiö olisi yhdenvertaisuuden kannalta huonompi kuin maakunnan liikelaitos. EU-oikeuden valiokunta kuittasi toteamalla, että EU-oikeus ei välttämättä edellytä yhtiöittämistä. Korkein hallinto-oikeus (KHO) ja lukuisat muut asiantuntijat ovat tästä eri mieltä.

 

Hallituksen tulisi tarkistaa mallin yhteensopivuus EU-oikeuden kanssa. KHO:n mielestä EU:n tulee selvittää, saavatko maakuntien liikelaitokset EU:n säädöksissä kiellettyä valtiontukea ja ovatko liikelaitokset ylipäätään taloudellisia vai ei-taloudellisia toimijoita. EU-oikeus on kansallisen lain yläpuolella. Jos arviota ei pyydetä, saattaa komissio puuttua Suomen terveydenhuoltojärjestelmään jälkikäteen.

 

Liikelaitos ei voi mennä konkurssiin eikä se maksa veroja. Sen kanssa kilpaillakseen on yksityisen yrityksen oltava mahdollisimman suuri. Suuruuden ekonomiaan tähdätään myös suoralla sääntelyllä ja sote-palveluiden rahoitusratkaisulla. Sote-keskusten korvaukset pohjaavat kapitaatiorahoitukseen. Kapitaatiokorvauksella tarkoitetaan kuukausittaista kiinteää korvausta, joka on sidottu sosiaali- ja terveyskeskukseen listautuneen asiakkaan vastuuaikaan. Kiinteän korvauksen lisäksi maakunta voi maksaa sote-keskukselle muita korvauksia suoriteperusteisesti ja kannustinperusteisesti sekä esimerkiksi syrjäisyyden perusteella. Suunnitelmissa on, että kaksi kolmasosaa tuottajien korvauksista määräytyisi kiinteästi.

 

Kapitaation suuruutta ei vielä ole päätetty, mutta se mitoitettaneen julkisen palvelutuotannon kustannustason mukaisesti. Yksityiset palveluntuottajat toimivat tehokkaammin kuin julkinen palveluntuotanto, jolloin ne pystyvät tuottamaan perustason palvelut annetulla kustannustasolla. Se edellyttää kuitenkin yksiköiltä laajaa asiakaspohjaa eli vastuuväestöä. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin kautta rahoitetuissa palveluissa kysymys on riittävän suuresta määrästä palveluja. Pienillä toimijoilla ei ole mahdollisuuksia osallistua palveluntuotantoon itsenäisesti. Suurilla yksiköillä on mahdollisuus hankkia toimeentuloa muista lähteistä, esimerkiksi ohjaamalla potilaita erikois- ja lisäpalveluihin. Maakunta korvaa lisäpalvelut.

 

Henkilöstöön, tiloihin, tarvikkeisiin ja tukipalveluihin liittyvien velvoitteiden lisäksi palveluntuottajiin kohdistuu vaatimuksia hallinnollisiin ja palveluprosesseihin liittyen. Palveluntuottajille on asetettu raportointivelvoitteita, joiden täyttämistä lakiesityksen vaikutusarviointi pitää haasteellisena ilman “toiminnanohjausjärjestelmiä”. Myös kuuden kuukauden irtisanoutumisaika palveluntuottajaverkostosta sekä yksittäisen toimijan vastuu toiminnastaan aiheutuvista hoitokomplikaatioista korottavat alalle tulon kynnystä. Kuten millä tahansa toimialalla, monimuotoinen sääntely luo kilpailuetua suuremmille palveluntuottajille.

 

Myös maakunta voi asettaa tuottajille lisävaatimuksia palveluiden ja niiden saatavuuden osalta. Maakunnilla on yksipuolinen oikeus muuttaa ehtoja koskevaa hallintopäätöstään sekä suoran valinnan palvelujen ja asiakassetelillä annettavien palvelujen kanssa tehtävää sopimustaan. Tämä kasvattaa palveluntuottajien liiketoimintaan kohdistuvaa riskiä. Sääntelymahdollisuus antaa maakunnille mahdollisuuden suojella omaa palvelutuotantoaan kilpailulta.  

 

Kapitaatio saattaa johtaa laadun alentamiseen, alihoitamiseen ja potilaiden valikoimiseen.

Kustannusten siirtäminen perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon (ESH) on meillä tuttu ongelma. Kunta kantaa sairaanhoitopiirin rahoituksesta osavastuun, siinä missä yksityinen toimija ei vastaa erikoissairaanhoidon rahoituksesta lainkaan, tuotti sen maakunta tai yksityinen.

 

Yksityisillä toimijoilla on kannustin siirtää potilaita tutkimuksellisten ja hoidollisten toimenpiteiden osalta eteenpäin kahdesta syystä. Ensinnäkin, siirtämällä “vaikeat” potilaat eteenpäin, pidetään omat kustannukset hallinnassa. Ihmisiä saatetaan ohjata toimenpiteisiin kuten ortopedin suorittamiin leikkauksiin myös silloin kun kuntoutus ja tehokas fysioterapia tuottaisi paremman lopputuloksen. Toisekseen, asiakassetelimallilla yksityisillä toimijoilla on mahdollisuus tarjota omia ESH-palveluita erillistä korvausta vastaan.

 

Valinnanvapausmalli ei pienennä terveyseroja. Niiden hillitseminen terveyspalveluilla on muutenkin haastavaa, kun suurin osa terveyseroista johtuu tutkimusten mukaan ihmisten elintavoista ja elinolosuhteista. Malli ei kohdenna palveluja niille väestöryhmille, jotka niitä eniten tarvitsisivat, vaan lisää palvelujen käyttöä suhteellisen terveen väestön joukossa. Palvelujen käyttö kasvaa, mutta niiden vaikuttavuus huononee.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon yksityinen tuotanto on keskittynyt neljälle suurelle yritykselle. Tilastojen mukaan 95 prosenttia alan yrityksistä työllistää alle kymmenen henkeä, mutta näistä valtaosa on suurten yritysten alihankkijoita kuten ammatinharjoittajana toimivia yksityislääkäreitä. Joukossa on myös ammatinharjoittajina toimivia fysioterapeutteja. Uudistus ajaa nyt yrittäjänä toimivia lääkäreitä ja muita ammatinharjoittajia yhä enemmän terveysyritysten palvelukseen. Pienillä toimijoilla ei uudessa sote-ratkaisussa ole edellytyksiä itsenäiselle toiminnalle.

 

Mitä sitten? Eikö ole parempi, jos ihmiset saavat palvelunsa jatkossa suurista yksiköistä, kun se on tehokkaampaa? On eri asia pyrkiä tehokkaaksi suuryksikön tasolla kuin järjestelmätasolla. Ero on siinä, kuka käärii tehokkuudesta saatavan hyödyn. Esitetty sote-malli ei johda järjestelmätason tehokkuuteen. Valtion asettama pehmeä budjettirajoite yhdistettynä vaillinaiseen kilpailuun sen sijaan tulee veronmaksajille kalliiksi. Kilpailua ei käytännössä ole, jos markkinoilla on vain muutama toimija ja niiden rahoitus pohjaa pikemmin asiakasmäärään kuin hoitoon. Jos maksetaan potilaiden rekisteröitymisestä eikä potilaiden hoidosta, järkevä yritys pyrkii rekisteröimään potilaita eikä hoitamaan heitä. Se tarkoittaa liiketoiminnassa panostuksia markkinointiin asiakaslähtöisen hoidon sijaan.

 

Ehdotetussa mallissa ihmiset siirtyvät valinnanvapauden puitteissa laajemmin yksityisten tuottajien asiakkaiksi. STM:n arviossa noin neljäsosa siirtyy yksityiselle kolmen vuoden aikana, mutta luku on todennäköisesti ajan myötä paljon suurempi. On hyvin todennäköistä, että jopa 50-60 % ihmisistä siirtyy yksityisten asiakkaiksi. Tämä johtaa siihen, että maakunnille tulee rahoitusongelma. Ne joutuvat ohjaamaan yhä suuremman osan kapitaatiokorvauksista yksityisille toimijoille. Samalla ne joutuvat skaalaamaan omaa tuotantoaan alaspäin – jos eivät saa lisää rahoitusta valtiolta.

 

Valtiovarainministeriön ja Tilastokeskuksen laskelmissa maakuntiin siirtyvästä henkilöstöstä karkeasti arvioiden 40 % on jäämässä eläkkeelle 2030 mennessä. Tästä huolimatta maakunnat joutuvat todennäköisesti järjestämään yt-neuvotteluita, joiden seurauksena maakuntien 250 000 sote-työntekijästä vajaa kolmannes jouduttaneen irtisanomaan. Näistä yksityiset palkkaavat karkeasti noin puolet ja yli viisikymppiset jäävät työttömiksi ja odottelemaan eläkkeellepääsyä.

 

Tässä asetelmassa, ilman päinvastaisia kannustimia, maakunnat vetäytyisivät perusterveydenhoidon palveluista. Maakunnilla ei kuitenkaan ole syitä kutistaa omaa toimintaansa. Niiden kustannukset keskittyvät erikoissairaanhoitoon, johon ne toimivat vain osittain portinvartijoina. Maakunta arvioi asiakassetelien käytön. Sen on siitä huolimatta vaikea puuttua yksittäisiin hoitopolkuihin, joissa se ei ole osallisena. Kapitaatiomallissa on valta sillä taholla, jolla on oikeus tehtailla lähetteitä. Tuo valta on toimijoilla, jotka eivät itse vastaa niiden kustannuksista.

 

Entä ne säästöt?

 

Kellään ei ole käsitystä siitä, mitä nyt käsittelyssä oleva sote-uudistus maksaa. Tavoite on saavuttaa kolmen miljardin säästö sotemenojen perusuraan 2020-2030. Sotemenojen “perusura” on ennuste tulevien vuosien sotemenoista siinä missä laskennallinen säästöurakin. Julkisen rahoituksen piirissä olevien sotemenojen ennakoidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä nykytasosta 10 miljardia euroa. Suunnitteilla olevalla uudistuksella tavoitellaan ”vain” 7 miljardin euron kasvua. Säästö perustellaan sillä, että maakunnille ohjataan valtiolta vain sen verran rahaa. Valtiovarainministeriössä lasketaan sen varaan, että maakunnille asetettu budjetti sekä riittävä valtiolta tuleva ohjaus johtavat kustannuskehyksessä pysymiseen. Mikä voisi mennä pieleen?

 

Maakunnilla ei ole kannustimia panostaa tehokkaaseen rahankäyttöön. Niiden järjestämisvelvoite ja rahoitus on asetettu ylhäältä. Maakunnilla ei ole omaa budjettivaltaa, veronkantoa ja velkaantumisoikeutta. Jo nyt on tiedossa, että osa maakunnista on taloudellisesti niin heikkoja, ettei niillä ole pärjäämisen edellytyksiä. Hoitoketjujen järjestäminen edellyttää mittavaa hallintoa.

 

Maakunnille valittava poliittinen päätöksentekokerros ei auta asiaa. Maakuntavaaleissa ei voiteta teemoilla, joilla säästää valtion rahaa oman maakunnan kustannuksella. Poliitikkojen mahdollisuuksiksi “profiloitua” jääkin maakunnan palvelukirjon laajentaminen. Kuten millä tahansa ulkopuolisesta rahasta riippuvaisella toimijalla maakunnan kannattaa maksimoida kulunsa, jotta seuraavan vuoden määräraha olisi mahdollisimman suuri. Sillä ei ole syytä palauttaa rahaa valtiolle. Maakunnan liikelaitoksen budjetti perustuu pääosin tuotannon määrään ja valinnanvapaus luo kannustimen houkutella potilaita oman rahoituksen turvaamiseksi.

 

Valtio ei jätä maakuntia rahoittamatta, vaikkei ohjaus toimisikaan ja budjetti ylittyisi. Tätä kutsutaan pehmeän budjettirajoitteen ongelmaksi. Eli periaatteessa maakunnalla on ylhäältä asetettu budjetti, mutta käytännössä sitä kasvatetaan, jos tilanne sitä vaatii. Veronmaksaja joutuu pahimmillaan maksamaan palveluista moneen kertaan. Jos kehysbudjetoinnin kautta kokonaisrahoitus jää tarvetta pienemmäksi, joutuvat kuluja maksamaan omasta pussistaan sellaiset henkilöt, joilla siihen on mahdollisuus. Esimerkiksi vanhukset voivat joutua myymään omistusasuntojaan maksaakseen hoivasta. Käytännössä omasta hoidostaan maksavat ylimääräistä sellaiset ihmiset, jotka myös maksavat enemmän veroja.

 

Toistaiseksi on epäselvää vähentävätkö suunnitteilla olevat tietojärjestelmät yksittäisten toimijoiden hallinnointi- ja raportointitaakkaa. Raportoinnin ja tehottomuuden maksaa asiakas ja hintalappu on sitä suurempi, mitä pienemmille harteille kustannukset lankeavat. Terveydenhuollon tietojärjestelmät edellyttävät mittavia investointeja tuli sote-uudistus tai ei. On järkevää edetä yhtenäisen arkkitehtuurin suuntaan, jossa on rajapinnat erilaisille tietojärjestelmille.

 

IT-ratkaisujen kautta ei soten säästöjä kuitenkaan ole haettavissa ellei rahoitus- ja johtamisratkaisua muuteta radikaalisti. Tietojärjestelmien kehittymisen myötä viime vuosikymmeninä ei hoivatyön tuottavuus ole juuri noussut. On tärkeä erottaa mitattu tuottavuus todellisesta tuottavuudesta. Hoidon laatu ja tarkkuus parantuvat terveysteknologian myötä. Sen sijaan perusterveydenhoito on edelleen varsin työvoimavaltaista. Teknologia voi nostaa toiminnan tehokkuutta vain, jos on kannustin kasvattaa toiminnan tehokkuutta.

 

Paremman saatavuuden vuoksi hoitoonpääsy helpottuu. Tämä ei tietenkään ole asiakkaiden kannalta huono asia, mutta säästöä se ei tuo kuin siltä teoreettisilta osin, että aikaisemman vaikuttavuuden kautta säästytään erikoissairaanhoidon kustannuksilta. Sote-malliin on kuitenkin sisäänrakennettu kannustin siirtää asiakkaita eteenpäin kokonaisvaltaisen paneutumisen ja ennaltaehkäisyn sijaan. Parempi saatavuus tarkoittaa palveluiden laajempaa käyttöä, mikä ainakin lyhyellä tähtäimellä kasvattaa kustannuksia sen sijaan että se toisi säästöä. Kapitaatiokorvaus mitoitetaan julkisen tuotannon mukaan. Tehokkaammasta tuotannosta syntyvät säästöt eivät siirry veronmaksajille.

 

Mallissa verorahoitteisten terveyspalveluiden piiriin siirtyy sellaisia asiakkaita, joiden osalta rahoitus on toistaiseksi hoitunut osin tai kokonaan erillisrahoituksella. Sote-uudistuksen yhteydessä sairaanhoidon Kela-korvaukset poistuvat. Työterveyspalveluiden asiakkaat siirtyvät laajemmin julkisrahoitteisen valinnanvapauden piiriin. Potilaiden ja työnantajien aiemmin itse maksama osuus siirtyy veronmaksajien kustannettavaksi. Hammashoito, gynekologi- ja silmälääkäripalvelut ovat pitkälti olleet potilaiden itse maksamia. Näitä palveluita siirretään valinnanvapauden piiriin siirtymäajan puitteissa. Samalla muuttuvat kannustimet: järjestämisvastuuta siirretään asiakkaalta maakunnalle. Edellinen käyttää omia rahojaan (joskin Kelan ja muiden vakuutusten tukemana), jälkimmäinen valtion rahoja. Tämä ero on keskeinen, kun pohditaan kannustimia kustannustehokkuuteen.

 

Johtopäätös

 

Kokoomus ei voi tukea sote-ratkaisua, joka on ongelmallinen EU-oikeuden näkökulmasta, joka uhkaa nostaa verorasitusta, keskittää terveysmarkkinoita kilpailun ja siten asiakkaan kustannuksella, asettaa korkean kynnyksen yritysten markkinoillepääsylle ja luo uuden hallintorakenteen, josta on haittaa kustannusten hillinnässä ja tehokkaiden hoitopolkujen järjestämisessä. Haluaisin nähdä sen päivän perustuslakivaliokunnassa, kun maakunnista haluttaisiin päästä taloudellisista syistä eroon.

 

Todellinen valinnanvapaus edellyttää tarpeeksi laajoja sote-markkinoita, tehokasta integraatiota sekä yhden kanavan rahoitusta. Olen kirjoittanut sen puolesta, että meillä olisi perusterveydenhoidossa ja elektiivisissä palveluissa valtakunnallinen raha seuraa asiakasta -malli, jonka rahoittaisi Kela. Tarvittava korvausjärjestelmä on jo olemassa ja järjestämis- ja rahoitusvastuu kulkisivat käsi kädessä. Jälkimmäinen ulottuisi myös lääkkeisiin. Nykyisessä ja hallituksen esittämässä sote-mallissa lääkäri voi määrätä lääkkeitä Kelan piikkiin, silloinkin, kun niitä ei välttämättä tarvita. Lääkärillä ei myöskään ole kannustinta katsoa sen perään, että asiakas tosiaan käyttää saamansa lääkkeet.

 

Kela-korvaukset säilyttämällä ja niiden korvaustasoa vaiheittain lisäämällä saataisiin aikaan sote-arkkitehtuuri, joka kehittyy spontaanisti parhaiden käytäntöjen ja kilpailun kautta. Järjestämisvastuuta siirrettäisiin ajan myötä kunnilta valtiolle ja ihmisille itselleen. Se vie aikaa, mutta niin vie myös ehdotetun mallin toteuttaminen ilman että se johtaa toimivampaan lopputulokseen. Revoluution sijaan on tehtävä tilaa evoluutiolle. Se tarkoittaa innovatiivisia tapoja käyttää hyväksi teknologiaa ja tilaa yksilöllisille hoitopoluille.

 

Suomessa on esimerkkejä sote-integraation toteuttamisesta kustannustehokkaalla tavalla, kuten Eksote ja Siun sote -mallit. On myös esimerkkejä toimivista kokonaisulkoistuksista, vaikkeivat ne markkinoita avaakaan. Mikäli esitetystä maakunta-sote-mallista luovutaan, kunnilla olisi jälleen tilaa lähteä kehittämään uusia ratkaisuja – yhä leveämmille hartioille. Kunnat voisivat halutessaan siirtää soten rahoituksen ja järjestämisen suoraan valtiolle; silloin kunnan asukkaille luotaisiin kapitaatiopohjainen terveystili Kelaan ja mahdollisuus käyttää palveluita lähikunnissa yksityisen tai julkisen tuottamana. Siirryttäisin kohti yhden luukun palveluperiaatetta.

 

Sote-alue olisi valtakunnallinen. Lähipalvelut saisi läheltä, mutta erikoistuneita toimenpiteitä varten potilas voisi valita parhaan tuottajan koko maasta. Mitä erikoistuneempi palvelu, sitä keskitetympi toiminto. Esimerkiksi valtakunnallisesti riittäisi muutama “tekoniveltehdas”. Kun puhutaan ihmistä kerran elämässä kohtaavasta, mutta terveyden ja elämänlaadun kannalta ratkaisevasta toimenpiteestä, on potilailla valmius liikkua palvelun perässä jopa satoja kilometrejä. Laajan päivystyksen sairaaloita maassa olisi ehdotetun mukaisesti 12.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

73Suosittele

73 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (83 kommenttia)

Käyttäjän jukkakleppalahti kuva
Jukka Leppälahti

Loistava kirjoitus! Onko kokoomus Elinan linjoilla?

Käyttäjän KariKallio1 kuva
Kari Kallio

Elina on jautaa! Täysin samaa mieltä hänen kanssaan. 2-systeemi terveydenhoidossa ei voi olla halvempi kuin yksi hyvinkin hoidettu järjestelmä; silkkaa tukkimiehen kirjanpitoa, 1-kertaista matematiikkaa. Parannetaan nykyistä ja sillä siisti.

Juha Hämäläinen

Ei merkitystä. Jokainen poliitikko, joka haluaa ääniä ensi vaaleissa tulee kannattamaan tätä kaatoa.

Käyttäjän JiriNieminen kuva
Jiri Nieminen

Toivottavasti tällä kertaa Lepomäki sitten myös äänestää aikuisten oikeasti hallituksen esitystä vastaan kun asia tulee käsittelyyn maaliskuussa! :)

Käyttäjän juhanaturpeinen kuva
Juhana Turpeinen

Siinähän se todellinen mielipide sitten mitattaisiin. Toisaalta ei varmasti ole Elinalle helppoa olla noin suuressa puolueessa ainoa markkinatalousihminen ja äänestää toisin kuin muiden edustajien rahoittajat ovat käskeneet.

Käyttäjän allsynergy kuva
Rami Ovaskainen

"Toivottavasti tällä kertaa Lepomäki sitten myös äänestää aikuisten oikeasti hallituksen esitystä vastaan..... hymiö ja sitä rataa..."

****************************************************

Hah, ryhmäkuri pätee lähes 99% kaikkiin puolueista riippumatta (syitä voit itsekin pohtia .. moista vastaan harvemmin asetutaan ainakaan kun on valituksi päästy)... nostan hattua niille, jotka asettuvat idioottimaisuuksia vastaan omaakin porukkaansa uhmaten... harvoja ovat, valitettavasti.

Osa menee tosin vessaan jostain kumman syystä juuri äänestyksen aikana, tai on ai-paha-flunssa juuri äänestyksen kohdalla. Ai että on rehellistä venkoilua Suomen eduskunnassa. Farsseja nämä monet sekoilupäätökset viimeisten parin vuosikymmenen aikana olisivat olleet tv:n mustavalkoaikana, mutta nykyään lähes mikätahansa menee läpi. Noh, oli huonoja päätöksiä toki ennenkin.

Koko ryhmä-sekoilu-höpöily oman puolueen piirissä pitäisi rajoittaa jo edes jotenkin järkeviin rajoihin... anna kun arvaan mitkä mahdollisuudet siihen ovat (hmmm.. kovasti tuumin ja liki nollaa mahdollisuuksissa mennään, tosi tosi hämmentävää - ei aidosti ). Jos Lepomäki vain osinkin pystyy muuttamaan systeemiä, niin kudos ja sitä rataa...

------------$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-----------------------

Anna kun kuitenkin arvaan... rangaistustoimia mietitään jo :D ovat nämä idioottimaisuuteen saakka asti "ryhmäkuri-pelastaa-ainakin-meidät"-pellet sen verran vallanhaluisia. Sama demareissa, sama vasureissa, sama about kaikissa.. on tullut huomattua ihan sivustakatsomalla, kun "pyhästä ryhmäkurista" joku lipenee.

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Jo on kokoomuksessa vellit ja pullat sekaisin. Kokoomuksen pitää kaataa hallitus, mutta sitä eivät uskalla tehdä. Sote-uudistus tulee lakejakin täsmentäen.
... vai palataanko kohta yli 20 vuotta aloitettuun alkuruutuun jota, sotea, kukaan ei ole saanut alkua pidemmälle- nyt saadaan.
Lepomäki, kun vaatii täydellistä valinnanvapauslakia ja markkinoita riehumaan vapaasti.

Käyttäjän Outolintu kuva
Jarno Eerola

Kokoomuksesta tarvittaisiin Elinan lisäksi vielä viisi rohkeaa kansanedustajaa, joilla olisi myös kyky ajatella Suomen ja suomalaisten parasta. Tämä tarkoittaa äänestämistä hallituksen esityksiä vastaan, mutta usein ne oikeat ratkaisut ja teot ovat vaikeimpia. Tosin suuret valtiomiehet muistetaan juurikin niistä teoista, joissa he ovat laittaneet yleisen edun oman etunsa edelle.

Käyttäjän JukkaWallin kuva
Jukka Wallin

Olen tuosta kolmen miljardin säästöstä ollut samaa mieltä jo vuosikausia. Säästöt ei tule toteutumaan, ainakaan kustannustehokuudella, vaan luonollisella poistumalla, eli suurien ikäluokien kuoleman kautta..

Käyttäjän JukkaWallin kuva
Jukka Wallin

Sote:a voitaisiin hidastaa ja lopulta haudata vain perustuslainsäätämisen kautta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Hyvä kirjoitus, noiden säästöjen osalta on jo ainakin kolme virallista tahoa vaatinut oikeita laskelmia ja perusteluja kolmen mijardin "heitolle": Hallituksen itsensä asettama lainsäädännön arviointineuvosto, talouspolitiikan arviointineuvosto sekä Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunnon mukaan esitysluonnoksen keskeisimmät kehittämiskohteet ovat:
i) Esitysluonnoksessa tulisi esittää enemmän määrällisiä arvioita keskeisimmistä vaikutuksista.
ii) Esitysluonnoksesta tulisi ilmetä vähintään likimääräisellä tasolla uudistuksen kokonaishyötyjen suuruusluokka verrattuna uudistuksesta aiheutuvien kustannusten suuruusluokkaan.
iii)Esitysluonnoksesta puuttuu kokonaisarvio uudistuksen nettovaikutuksesta julkisiin sosiaali- ja terveysmenoihin. Esitysluonnosta tulisi täydentää tältä osin, sillä menojen kasvun hillintä on sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan uudistuksen keskeinen tavoite.
iv) Esitysluonnoksessa kuvattuun uudistukseen liittyy monia tavoitteita, joista osa saattaa olla vaikutuksiltaan toisilleen vastakkaisia. Vaikutusten arvioinnissa tulisi nykyistä selkeämmin tuoda esiin uudistuksen monitavoitteisuuteen liittyviä riskejä.
v) Esitysluonnoksen vaikutusarvioita koskevat yhteenvedot ovat yleisluonteisia ja painottuvat hyötyjen kuvaamiseen. Yhteenvedoissa tulisi esittää valinnanvapausuudistuksen keskeiset vaikutukset sekä hyötyjen että kustannusten näkökulmasta.

Muiden tahojen arviot ovat samansuuntaisia ja vaatimus on, että näin suureen muutokseen tehdään kunnolliset laskelmat. Tähän vaatimukseen on helppo yhtyä eikä muutosta voi tehdä ktoivotaan toivotaan -hengessä vajailla perusteluilla.

Käyttäjän AriTero kuva
Ari Tero

Nykyistä hallitusta ollaan kaatamassa, mielestäni aivan oikein. Kokoomuksella tuhannen taalan paikka päästä eroon keskustasta ja sinisistä.

Keskustasta näyttää tulevan pienpulue Sipilän ja Väyrysen nahistellessa.

Kokoomukselle on tullut kiire kaataa nykyinen haallitus. Kokoomus näyttää olevan seuraava pääministeri puolue, jos kokoomus ei tee ratkaisua. SDP on seuraava pääministeri puolue, kilpa menee kovaksi.

Käyttäjän johannasirenkaplas kuva
Johanna Sirén-Kaplas

Sote-uudistuksen asiantuntijaryhmän jäsen, HYKSin hallintoylilääkärinä pitkään toiminut ja elämäntyönsä kirurgian ja lastenkirurgian erikoislääkärinä tehnyt professori Martti Kekomäki kritisoi sote-uudistusta ja osoittaa tässä kirjoituksessaan sen suurimmat puutteet:

"Sote: vastuu potilaasta on jakamaton

Sote-nimellä tunnettu hyvinvointisektorin uudistushanke on etenemässä vaikutusarviointiin ja maaliskuussa eduskunnan käsittelyyn. Edellisen lausuntokierroksen jälkeen lakiin tehtiin toivottuja muutoksia, kun lähinnä erilaisilta leikkaustoimenpiteiltä poistettiin kilpailutuspakko. Tämä ns. asiakasseteliin liittynyt ongelma ei ollut silti ainoa. Moni lausuja epäili myös tavoiteltujen kustannussäästöjen ja peruspalveluiden yhdenvertaisen saatavuustavoitteen toteutumista.

Valinnanvapauslain luonnoksessa onkin pulmia, jotka ovat jääneet huomiotta. Yksi niistä koskee ns. ”suoran valinnan palveluiden” rahoitusta eli perustason tutkimuksia ja hoitoja, jotka tuotetaan nykyisissä terveyskeskuksissa. Suoran valinnan palvelut lakiluonnos korvaa jokaisen yksilön hyvinvointiriskin mukaan eli kapitaatioperiaatteella sen sijaan, että ne korvattaisiin hoidon aiheuttamien kustannusten mukaan. Hoitamalla potilasta palvelun tuottaja ei siis saa rahaa. Kapitaatioperiaate edellyttää, että jokaisen kansalaisen hyvinvointiriski määriteltäisiin euroissa kutakin vuotta kohden. Rahoitus kattaisi silti vain terveyskeskustasoisen hoidon, ei esimerkiksi sairaalahoitoa.

Tällaisella ratkaisulla lienee historiallinen selityksensä. Yksi takavuosien työryhmä tutustui ruotsalaiseen valfrihet-säädöstöön ja totesi sekä hoitoon pääsyn helpottuneen että käyntien yksikkökustannusten pienentyneen. Tältä pohjalta tehty malli otettiin enempiä pohtimatta valinnanvapauslain pohjaksi. Ei maltettu odottaa siihen asti, että hoitoketjujen kokonaiskustannukset olisivat olleet selvillä.

Ainakin Tukholman maakäräjien erikoissairaanhoidon kustannuslisä tulikin monelle yllätyksenä. Toisin sanoen potilaat siirrettiin valinnanvapauslain nojalla terveyskeskusten jonoista sairaaloiden jonoihin.

Perimmäinen syy tähän katastrofiksikin kuvattuun tilanteeseen huomataan heti: integroidussa järjestelmässä vastuuta potilaan hoidosta ei voida jakaa eri tahoille, terveyskeskuksiin ja sairaaloihin. Käsitys, että jako perusterveydenhuoltoon ja erikoissairaanhoitoon jatkuisi vielä sote- aikanakin, on väärä. Asiaa mutkistaa vielä se, että nuo suoran valinnan palvelut rahoitetaan kapitaatioperiaatteella ja sitä seuraava sairaalahoito avainosaajien kuukausipalkalla. Avaintuottajien ansaintalogiikka ei voi vaihtua kesken yhden ja saman hoitoketjun. Vastuu potilaasta on jakamaton.

Ei tarvita kummoisiakaan ennustajan lahjoja, jos nähdään suomalaistenkin sairaaloiden ensiapuyksiköiden ja ajanvarauspoliklinikoiden turpoavan ennen näkemättömällä tavalla. Olen kuullut sanottavan, että ”lähetepolitiikkaa tullaan valvomaan tarkasti”. Siis kuka valvoo, palkaton joukko talkoolaisiako? Valvominen se sitten vasta terveydenhuollossa kallista onkin, kun siihen tarvitaan sekä lääketieteellistä että juridista osaamista, ehkäpä statistiikankin tietoja.

Ongelmat olisivat (olleet) vältettävissä, jos malttia olisi (ollut) hiukan enemmän. Valinnanvapaus ja jopa yksityistäminen olisi voitu toteuttaa niin, että vastuu potilaan hoidon kokonaisuudesta olisi ollut jakamaton: olisi ensin luotu alueelliset väestökokonaisuudet vastaamaan brittien King’s Fundin ajamia Place-based systems- ratkaisua. Terveydenhuollon asiantuntijat olisivat integroineet niiden palvelutuotannon käyttäen integraatiossa parhaita julkisia ja yksityisiä tuottajia. Sen jälkeen tälle väestökokonaisuudelle (ml. hoiva ja hammaspalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut) olisi katsottu tuoreista tilastoista yksi kaiken kattava kapitaatiosumma, mikä on määriteltävissä alle prosentin tarkkuudella. Jokainen kansalainen kuuluisi ensimmäisen sovellusvuoden omaan väestökokonaisuuteensa. Ellei tuon kokonaisuuden, ”riskipoolin”, kohtelu ja odotteluajat miellytä, jokainen olisi vapaa vaihtamaan poolia ja viemään siinä vaiheessa oman kapitaatiosummansa mukanaan uuteen pooliin.

Kuvaamani malli toteuttaisi ”samalta viivalta” –periaatteen, samoin ”jaloilla äänestämisen” –periaatteen, joilla kummallakin on haluttu vauhdittaa markkinaehtoisuuden esiinmarssia suomalaiseen palvelujärjestelmään.

Suoran valinnan palvelutarjooma vaihtelee jo nyt tuntuvasti maan eri osissa, osa terveyskeskuksista tarjoaa keinomunuaishoitoa, osa ei ompele edes haavaa. Lakiin merkitty (§18) tavalliset yleislääkärin suorittamat tutkimus- ja hoitotoimenpiteet” on hämäryydessään huvittava. Lain perusteluissakin tavoiteltu perustason palveluiden vahvistaminen, esimerkiksi erikoislääkärikonsultaatioiden aktiivinen tuominen sote-keskuksiin (tavoitteena tuon kuuluisan ”pompottelun” vähentäminen), muuttaa tilannetta jatkossa vielä nykyisestään. Mikä silloin mahtaa olla suoran valinnan palvelun määritelmä ja kapitaatiokorvauksen suuruus per nuppi?

Kaikkein pahinta on, jos valinnanvapauslaki kaikkine virheineen ruhjotaan läpi sellaisenaan myös niissä parissa maakunnassa, joissa oikeata sote-integraatiota on toteutettu jo vuoden 2017 alusta. Hyviä, esimerkillisen järkeviä ratkaisuja osataan tehdä kaukana Kehä III:n ulkopuolella. Tavaksi on tullut viitata myös Mäntän-Vilppulan kokonaisulkoistuksen (Pihlajalinna) mahtavaan asiakaslähtöiseen palvelukulttuuriin. Miten siellä toteutetaan mänttäläisten valinnanvapaus, repimällä koko systeemi riekaleiksi? Ja jos mänttäläisten ”valinnanvapaus” on jo yksityistämisen kautta onnellisesti toteutunut, miksi Siun sote ja SOITE on purettava?

Nykyinen lakiehdotus ei ole saanut sosiaali- ja terveysministeriön 17-jäseniseltä asiantuntijaryhmältä juuri mitään tukea. Ryhmä näkee lakiehdotuksen kasvattavan yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja lisäävän hallitsemattomalla tavalla terveydenhuollon kustannuksia. Lainlaatijat ovat siis ryhmän mielestä luopuneet molemmista laille asetetusta tavoitteesta.

Poliittisen hölmöilyn maksaa tässäkin tapauksessa suomalainen veronmaksaja, joko suoraan tai ulkomaanvelan ja sen korkojen kasvuna. Tämänkö perinnön haluamme jättää lapsillemme?

Martti Kekomäki
Professori, emeritus"

http://blogs.helsinki.fi/med-viikonjuttu/

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Minäkin osaan lainata: "Älä käytä ylipitkiä lainauksia."

Lähde: Uuden Suomen säännöt, lukee sivun alapuolella aina, kun kommentoit.

Linkki olisi riittänyt.

Timo Heikkila
Juha Hämäläinen

Haloota hallituksen huru-ukot ja tuhotantat. Tuliko herätys jo?

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Minun valinnanvapauteni on selvä. Olen Tampereen Pihlajalinnan asiakas ollut jo vuosia. Minulla on omalääkäri ja, kaikki vaiheet kulkevat yleislääketieteen erikoislääkärin kautta, jos jotain tarvitsee tehdä. Itse asiakas tai potilas ei voi tai saa tehdä valinnanvapauden suhteen mitään, ellei hän ole konsultoinut julkisen palvelun tuottaman tai yhteistyösopimuksessa olevan lääkärin kanssa. Tässä mielessä vapaa valinnanvapaus on katastrofi, jota Kokoomus ajaa.

Käyttäjän MauriLindgren kuva
Mauri Lindgren

Entä se noin 15%,joka käyttää 50% palveluista?Minkälaista valinnanvapautta olet tarjoamassa heille?Pääsevätkö he aina vastaanotolle hoidontarpeen edellyämässä järjestyksessä?

Käyttäjän mikamustonen kuva
Mika Mustonen

Jälleen kerran Elinan johtopäätökset ja niiden perustelut ovat kiistattomat !

Kokoomuksen olisi pitänyt viheltää sote-peli poikki jo ajat sitten: kun kepu kytki siihen maakuntauudistuksen tai muuten vain matkan varrella, kun soten alkuperäisiä (hyviä) tavoitteita pala kerrallaan on vesitetty.

Kokoomuksella ei ole mitään syytä pitää tätä soppaa (hallitusta) kasassa enää yhtään pitempään.

HYVÄ ELINA !!!

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Heh Mika, kirjoitat "Kokoomuksen olisi pitänyt viheltää sote-peli poikki jo ajat sitten: kun kepu kytki siihen maakuntauudistuksen ...."

Ilmeisesti et muista tai ole tietoinen, että tuo oli yksi kynnyskysymys hallitusneuvotteluissa. Siis keskstalle maakuntauudistus ja vastaavasti kokoomukselle valinnanvapaus. Kummatkin saivat mitä halusivat ja muodostibat hallituksen rungon PS:lla vahvistettuna. Jos hallitusohjelmassa ei olisi em. sovittu, ei Sipilän hallituksen kokoonpano olisi nykyisen kaltainen.

Sipilän hallitusohjelmassa lukee "Lisäksi hallitus toteuttaa pitkällä tähtäimellä vaikuttavia toimia, jotka vahvistavat julkista taloutta vuositasolla 4 miljardilla eurolla. Tässä keskeiset toimet ovat sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen."
http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/R...

Mika Mustonen

Tuossa sitaatissasi hallitusohjelmasta ei kuitenkaan mainita maakuntauudistusta ...

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah Vastaus kommenttiin #48

En lukenut koko hallitusohjelmaa läpi. Taitaa sisältyä tähän kohtaan ".....sekä kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen" suppeassa muodossa ilmaistuna. Sitten tuon alkuperäisen hallitusohjelman jälkeen on tehty päivitetty ohjelma 2/2016, jossa tiivistelmässä todetaan "Reformien tarkoituksena on uudistaa julkisen sektorin palveluita ja rakenteita vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Merkittävä rooli on kuntien, maakuntien ja koko julkisen sektorin kustannusten karsimisella. Uudistuksilla tavoitellaan julkisen talouden kestävyyden vahvistumista yhteensä neljällä miljardilla eurolla."

Varsinaisen ohjelmatekstin kohdassa 6. Reformit (sivulta 83 alkaen) on yksityiskohtaisemmin avattuna soten ja maakuntahallinnon uudistamistoimista.
http://vnk.fi/documents/10184/321857/Toimintasuunn...

Kyllä kummatkin reformit oli sovittu jo hallitusneuvotteluissa. Itse en usko kokoomuksen hyppäävän pois hallituksesta, vaikka puolueen sisällä näyttää olevan erimielisyyttä. Pidän tällaista eräänlaisena poliittisena pelinä kokoomuksen taholta. Kokoomus osaa tätä peliä vallan taitavasti harjoittaa. Aiemminkin.

Pasi Karlsson

Elinan rinnalla Sampo, eiku Petteri on pojankloppi!

Kirjoituksessa on liian paljon asiaa, jotta Orpo voisi kaiken ymmärtää.

Toivottavasti Orpo tajuaa nyt, kun asiat on avattu hänelle, eikä tee itsestään ihan toopea?

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Kiitos Elina!
Nyt riittävästi taakse samanmielisiä!

Käyttäjän sarkijarvi kuva
Jouni Särkijärvi

On turhan laimeata sanoa, että ratkaisu olisi ongelmallinen EU-oikeuden kanssa. Se on EU-oikeuden vastainen: jos hyväksytään, että yksityissektorilla on oikeus tuottaa näitä palveluja, tulee julkisen sektorin palvelutuotannon olla samojen ehtojen alaista eikä siinä saa syntyä esteellisyyttä (palvelun ehtojen määrittelijä ei voi itse olla samalla palvelun tuottaja).
Sosiaalipalveluista on vielä huomattava, että sieltä puuttuvat yhteiset määritelmät, joita terveyspuolella on paljon. Ilman niitä ei voi tuottaa tietokantaa eikä siten myöskään rakentaa yhteistä tietojärjestelmää.
Vasta julkaistuista vuoden 2016 tilastoista käy ilmi, että Lapissa ja Pohjanmaalla käytetään sote-palveluihin suhteessa enemmän rahaa kuin muualla. Uudistuksessa pitäisi tällaisten erojen poistua. Kuinkahan maakunnat purkavat palvelutarjontaansa?
Uudistus edellyttää valtionosuusjärjestelmän muuttamista. Tähän sisältyvät vaikutukset ovat toistaiseksi pysyneet poissa otsikoista, samoin kuntaveroprosentin pakollisesta pudottamisesta seuraavat lomautukset yms. vaikeudet.

Juha Hämäläinen

Työttömiä tulee tuhansittain. Heitä ei lasketa tämän projektin kuluiksi missään.

Käyttäjän AnttiLuukkanen kuva
Antti Luukkanen

Erinomainen ja suoraselkäinen päätös, joka toteuttaa kokoomuslaisia arvoja. Faustilaiseen vaihtokauppaan ei tule suostua, varsinkin kun sen legitimiteetti on mitä suuremmalla todennäköisyydellä menossa EU-tuomioistuimen monivuotiseen punnitsemisprosessiin. Sote alkaa olla jo Euroopankin mittakaavassa aivan käsittämättömän farssimainen projekti, jonka rinnalla Sata-komitean epäonnistuminenkin näyttää lasten leikiltä. Äänestäjillä alkaa olla mitta täynnä.

Juuri tällaista päätöksentekoa pitäisi odottaa jokaiselta kansanedustajalta. Faktoihin pohjautuvaa ja niiden edessä nöyrää ajatustyötä. Jos todellisuus tulee politiikan tielle, niin silloin vaihdetaan kantaa, palataan aiempaan esitykseen tai aloitetaan alusta, eikä ajeta käärmettä pyssyyn kasvojen menetyksen pelossa. Totuuden puhuminen on pelottava mutta yllättävän tehokas keino kerätä kannatusta, ja sitä olisi mukava nähdä myös puoluetasolla. Kansa kyllä kestää kuulla huonojakin uutisia. Ryhmäkurin peräänkuuluttajilta putoaa ruoska kädestä, kun kansanedustajalla on todellinen mandaatti äänestäjiltään. Minulla ei ole epäilystä etteikö Lepomäki uusisi valtakirjansa sitoutumattomanakin, jos politiikka edelleen kiinnostaa, ja toivottavasti kiinnostaa.

Mikäli soten loppuunsaattamisen motiiviksi on tullut uudistamisen ja palvelutason parantamisen sijaan kasvojen pelastus ja puliveivarointi, pitäisi pidemmälle näkevien ja äänestäjilleen rehellisten kansanedustajien tehdä johtopäätökset. Lepomäki avasi pelin, ja kokoomuksesta tulee heti mieleen riittävästi nimiä hallituksen enemmistön kumoamiseksi. Josko saisimme vaalit joille maa oli kypsä jo viime juhannuksena. Sekin on parempi päätös kuin jatkaa nykyisellä radalla, joka on kiihtyvää vauhtia viemässä kohti viime vaalikauden lopun arvotonta näytelmää.

Kokonaan toinen kysymys on, ratkeaako politiikan takalukko edes uusilla vaaleilla, kun 124 edustajan porvarihallituskaan ei pysty suoriutumaan tarvittavista uudistuksista. Suomessa on viimeksi ollut päätöskykyinen hallitus vuonna 2003, josta osoituksena jo sekin ettei yksikään sen jälkeen vallassa ollut pääministeri ole kestänyt kauttaan loppuun, saati pystynyt uusimaan mandaattiaan. Lipposen jälkeen Suomella ja eritoten kokoomuksella on ollut surkea herraonni. Onko todella ajauduttava sellaiseen kriisiin että päätöksiä on pakko tehdä perikadon edessä? Siihen maa on ajautumassa vaikka hetkellinen maailmantalouden korkeasuhdanne meitä tällä hetkellä kelluttaakin.

Käyttäjän pasikayhko kuva
Pasi Käyhkö

Nyt Elina lunasti ääneni vuoden 2019 vaaleissa.

Marjatta Marttila

Elina Lepomäki, oletko AIKUISTEN OIKEESTI sanojesi takana, kun puolueesi yrittää kävellä ylitsesi ja vaientaa kuoliaaksi???

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen

En usko. En usko mitään, missä esiintyy sana sote.
Näyttää siltä, että kokoomus ja kepu ovat vihdoin oivaltaneen soteytimen mahdottomuuden. Tavalla, tai toisella sote pitää saada haudatuksi hiljaisuudessa. Yksi sun toinen ko. puolueiden jäsenistä on nähnyt hetkellisesti valon.

Nyt hallituksen pitäisi välittömästi aloittaa soten saattohoito. Ei Suomesta löydy yhtään gurua, tai älykköjoukkuetta, joka saisi tämän soten toimimaan niin, kuin tavoitteet asetettiin hallituksen alkumetreillä.
Kustannukset nousevat ja hallinto siroutuu palasiin, joista ei kokonaisuutta kyetä muodostamaan. Ei sitten millään.

Sotesta löytyy varmasti erillisiä hyviä asioita, joiden sijoittelu onnistuu, kunhan unohdetaan valinnanvapaus ja maakunnat.

Toni Tamminen

"Nykyinen lakiehdotus ei ole saanut sosiaali- ja terveysministeriön 17-jäseniseltä asiantuntijaryhmältä juuri mitään tukea. Ryhmä näkee lakiehdotuksen kasvattavan yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja lisäävän hallitsemattomalla tavalla terveydenhuollon kustannuksia. Lainlaatijat ovat siis ryhmän mielestä luopuneet molemmista laille asetetusta tavoitteesta." Jos oikein ymmärrän lainlaatija palkittiin presidentin toimesta, joten tuskin tässä mitään vikaa on, oikeilla arvoilla mennään!?

Käyttäjän seppopmuurinen kuva
Seppo Muurinen

Ehkä nyt todella Keskustalla että Orpolla (kok) alkaa tietyt itseluennan ajat ... "jotta nyt meillä hukka perii näillä himmeleillä,jota kyhätään" ?

Piru merrassa näissä sekametelisopassa,nimeltään SoTe !

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Kokoomuksen konkaripoliitikko Eero Lehti tyrmäsi Lepomäen ajatukset täysin vastoin kokoomuksen tavoitteita. Samoin Orpo yksityisajatteluna.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Olisihan se varmaan hyvä, jos tuo sote ja maakuntahallinto kaatuisivat, sillä ei tässä ole mitään varmuutta siitä, että tulisi säästöjä tai palvelu paranisi.

Veikkaanpa kuitenkin, että valta ja puolueiden etu ajaa järjen edellee, niin on käynyt aina ennenkin ja niin varmaan käy nytkin.

Lepomäen tulevaisuus kokoomuksessa sen sijaan voi olla melko ohdakkeinen, voipi olla, että jos seuraavien vaalien jälkeen on kokoomusjohtoinen hallitus, niin eipä taida ministeripaikkaa tämän ulostulon jälkeen olla tarjolla.

Ainoa toivo soten kaatumiselle on, että hallituspuolueista löytyy lisää vastustajia.

Jos sote ja maakuntahallinto kaatuisi, ei olisikaan syksyllä maakuntavaaleja, vaan ennenaikaiset eduskuntavaalit.

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen

"Lepomäen tulevaisuus kokoomuksessa sen sijaan voi olla melko ohdakkeinen,.."
..ellei häntä valita puolueen seuraavaksi puheenjohtajaksi.

Esko Jumppainen

Erittäin järkevä, analyyttinen ja luulenpa, että monien odottama kannanotto soten nykytilasta ja koko prosessista.
Kokoomuspolitikko on nyt veronmaksajien puolella pöytää eikä terveysjättien puolella. Tunnettuja poliitikkoja ja johtavia virkamiehiä onkin viime aikoina siirtynyt paremmin palkattuihin töihin veroparatiisiyhtiöihin neuvottelemaan entisten työnantajiensa kanssa aikaisemmin hankkimansa sisäpiiritiedon voimin. Arvostan kovasti Lepomäen rohkeutta. Onkohan hän nyt kokoomuksen sisällä lausunut ne sadussa kuvatut sanat keisarin vaatteista.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Enpä muista että millään blogilla olisi ollut näin paljon suosittelijoita.
Niinpä minäkin suosittelin.

Tätä uudistusta on ajettu väärin perustein ihan alusta asti ja samoilla raiteilla ollaan vieläkin.

Hyvä että ne edellisten hallitusten kaavailut kaatuivat.

Hyvä olisi jos tämäkin kaatuisi.

Toivottavasti koko himmelistä luovutaan ja annetaan kuntien ja yksityisten toimijoiden yhdessä junailla asiat kuntoon sillä tavalla että ne saadaan toimimaan ammattimaisen optimaalisen tehokkaasti liiketalouden perusteet huomioiden.

Tottakai valtiovallan pitää olla näissä kuvioissa aktiivinen osapuoli, mutta ei mikään päällepäsmäri. Sillä tavalla saataisiin paras tulos.

Käyttäjän kainiemelainen kuva
Kai Niemeläinen

Elina Lepomäki, Hjallis Harkimo, Juhana Vartiainen.

106 - puhemies - 3 rintamakarkuria, maakuntahallinto jää vielä voitolle (joko äänin 102 - 94, jos loikkarit äänestävät tyhjää ja 102 - 97, jos loikkarit äänestävät vastaan).

Nyt ohuesti jännittää, voittaako järki.

Käyttäjän sepposimonen2 kuva
Seppo Simonen

Kokoomuksella on nyt oma väyrysmersu ongelma aivan kuin Keskustapuolueella.

Elina Lepomäki suree nyt kun maito on jo menossa meijeriin jalostettavaksi uudeksi uljaaksi Sote/Maakuntamalliksi.Joka on syntynyt hallituksen yhteisin ponnistuksin.
Petteri Orpon olisi voinut suosia ministerin paikalla Elina Lepomäkeä mutta mikä lie syy miksi näin ei tehnyt.
Elina Lepomäki teki nyt kardinaali virheen Kokoomuspuolueessa joka on nyt samalla tasolla kuin hallituskumppanit. Mihin Elinan isänmurha johtaa sen aika näyttää.

Suomalaiset luottavat nyt nousevaan talouteen ja kotitalouksien vahvistuvaan ostovoimaan ja sen luo turvallinen ja vakaa hallitus.

Pekka Pylkkönen

Olisipa kiva nähdä joskus fiksujen ihmisten hallitus. Sellainen jossa puoluerajat tai ideologiat eivät kävele jatkuvasti yli rationaalisen analyysin.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino

Rationaalisen analyysin lähtökohta on usein ideologinen.

Pekka Pylkkönen

Moniin kysymyksiin on olemassa objektiivisestikin oikea vastaus, myös Soten tapaisiin kysymyksiin sellaisia saa kun asettaa eri malleja vertailuun.

Käyttäjän VelluHeino kuva
Vellu Heino Vastaus kommenttiin #53

Eihän sinulle koskaan ole käynyt objektiivinen vastaus taloudesta puhuttaessa. Syynä siihen on ollut aina sama..koska ideologia. Silloin ei ole merkitystä sillä objektiivisuudella,kun se ei kelpaa.

Nyt se kelpaa,kun saman suuntaisen ideologian kannattaja tarjoaa objektiivisuutta. Aika noloa toimintaa,mutta..minkäs teet?

Käyttäjän JukkaKaijala kuva
Jukka Kaijala

Juhana Vartiainen, Elina Lepomäki, Antero Vartia, Jyrki Kasvi, Mikael Junger, Petrus Pennanen,...

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Tämä on jännä blogaus, mutta olen kyyninen. Ehkä Elina on vilpitön, mutta hallitus vetää tuon maaliin ja nyt kokoomukseen uskonsa menettäneet sotekriitikot palaavat kotiin. Perinteinen kahden tai useamman rattaan taktiikka mitä kokoomus on harjoittanut sari sairaanhoitajasta ja vihreän miljoonan eri sävystä asti. On siis elinkeinoelämän, yrittäjien ja työntekijöiden vihreä puolue, joka on maahanmuuttokriittinen ja maahanmuuttomyönteinen.

On tässä kohta vaalejakin tulossa.

Käyttäjän PerttiAaltonen kuva
Pertti Aaltonen

Etteivät vaan pelaa Mustaa Pekkaa Antin käteen?

Olisi pitänyt aloittaa siitä, että terveyskeskukset yhtiöitetään.

Käyttäjän jussikeskinen kuva
Jussi Keskinen

Wau, hienoa Elina Lepomäki .... voit perustaa vaikka oman puolueen ... ja kyllä pärjää ...

Käyttäjän rutanen1965 kuva
Jari Rutanen

Hienoa Elina!

Hallituksen sote-hölmöily on vihdoinkin saatava loppumaan.

Pysy tiukkana! Kansan suuren enemmistön tuki on takanasi!

Käyttäjän Granu kuva
Arto Granlund

Kokoomuksen "ryhmyrin" Kalle Jokisen kommentti kertoo kyllä kaiken, mistä on kysymys "Me pidämme kiinni siitä mitä hallituskumppanien kanssa on sovittu" eli kaikkien aikojen "lehmänkaupasta" pidetään kiinni vaikka, kuten Lepomäkikin, valtaosa asiantuntijoista tyrmäävät niin 18-maakunnan mallin kuin myös SOTE:n valinnanvapauden järkevyyden.

Käyttäjän EsaTahvanainen kuva
Esa Tahvanainen

Melkein kamalinta Sotessa on ne miljardit, joilla sitä on suunniteltu vuosien ajan, kuten viimeisin 300 miljoonan lisämääräraha. Ja aivan turhaan. Meillä on jo toimiva järjestelmä. Jos Kela korvaukset olisivat eri tasolla, niin ihmisillä olisi se valinnanvapaus käyttää yksityisiä palveluja. Lääkärissä käynti julkisella puolen EI ole ilmaista veronmaksajille, vaan maksaa 110-160 euroa/käynti (yleislääkäri) tai tuhansia (leikkaukset ja hoidot erikoissairaanhoidossa). Kela korvaus yleislääkärille on 9 euroa/20 min. Meillä on byrokratiaa terveydenhuollossa jo ihan tarpeeksi ilman Soteakin, itseasiassa olen ihan kurkkua myöten täynnä toimistotöitä. Meidän pitäisi keskittyä potilaiden hoitoon, julkisen ja yksityisen yhteistyössä eikä kadehtien kuka saa mummot ja papat hoitaa.

https://www.mustread.fi/artikkelit/huippulaakarit-...

Käyttäjän renko123 kuva
heikki laurila

Elina on Macronia fiksumpi ja vastuulisempi.

Uusi puolue pystyyn ja meille uusi pääministeri.

Jatketaan siitä mihin asiat Lipposen jälkeen jäivät seisomaan.

Käyttäjän akinieminen kuva
Aki Nieminen

Lyön vetoa,että Rydman on mukana vastustamassa ylimääräistä hallintohinmeliä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

Minäkin joskus ajattelin että maakuntamalli voisi toimia, mutta silloin kyse oli kuntauudistuksesta.

Ajattelin silloin että kenties nämä maakunnat ottasisivat laajemmin kuntien tehtävät ja vanhoille kunnille jäisi sellaisia tehtäviä kuin kylämuseosta huolehtiminen ja vaikkapa luontopolkujen ja latujen ja latukarttojen sekä nuotiopaikkojen järjestäminen. Tällaisia hommia.

Nyt en tiedä mitä nämä uudet maakunnat tekee, siitä ei ole ollut laajemmin tietoa tarjolla, mutta jos niiden tehtävät keskittyvät pelkästään SOTEen, niin jotenkin kummalta se tuntuu.

Käyttäjän heikkitoivonen kuva
Heikki Toivonen

Rydman kävi itsellänikin mielessä Elinan lisäksi, mahdollisesti löytyy muitakin.

Käyttäjän usjussi kuva
Heikki Karjalainen

Lepomäki kuuluu siihen amerikkalaiseen Auyn Rand äärioikeistolaisuuteen, täysin vapaan kapitalistin istuimen edustajaksi. Sillä ei ole mitään tekemistä kokoomuksen maltillisen oikeistolaisuuden kannalta.

Tauko Paikalla

Erittäin hyvä asian läpikäynti. Alleviivaan” on annettava tilaa evoluutiolle, ei revoluutiolle”. Nykyinen sote-järjestelmä ei le niin pielessä etteikö siitä voi kehittää paremman ilman kaiken uudelleen rakentamista veronmaksajien kustannuksella.

Käyttäjän indy kuva
Torsten Sandberg

hyvin älykkäästi lepomäki käyttää myös käsittteitä revoluutio ja evoluutio. käsitteiden pohjana on tietenkin latina. evoluutio sana joka on meidänkin kielessämme lainasanana juontuu latinan sanasta evolvere; kiertyä ulospäin. revolvere tarkoittaa sitävastoin; kiertyä sisäänpäin.

Käyttäjän jonirikkola kuva
Joni Rikkola

Kas. Lepomäestä tuli kerralla kunniakokoomuslainen joka uskaltaa ajatella aivoillaan, ei lompakolla.
Luulin kaikkia kokoomuslaisia umpikorruptoituneiksi, mutta oli siellä yksi hieno poikkeus. Hatun nosto ja kumarrus rohkeudesta.

Jos ikinä äänestäisin kokoomuslaista se olisi Lepomäki! Mutta aurinkohan ei nouse ikinä lännestä, eihän?

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Kun poliittinen vihollinen (= yhteiskuntavaarallinen, yhteiskuntavastainen libertaari) tekee kerrankin oikein, ajattelee itsenäisesti ja tässä tapauksessa viisaasti, siitä kiitän. Tässä toimit, Elina Lepomäki, hyvin. Itse asiassa tässä sinä toimit kuin kuin sadun Keisarin uudet vaatteet poika, joka kertoi näkemänsä.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Keisarin uudet vaatteet poika, joka kertoi näkemänsä."

Kyllähän tämän nyt kuka tahansa näkee.

Kyse on nyt siitä että jos kuka tahansa "poika" kertoo näkemästään, eli siitä ettei keisarilla ole rihman kiertämää, kukaan ei usko, vaan kaikki vain naureskelee että onpa hassu poika kun tuollaisia tyhmyyksiä juttelee. Kyllähän sen nyt jokainen näkee että keisarilla on hienot vaatteet.

Kyse on siitä että Lepomäki ei ole sellainen kuka tahansa "poika".

Kun Elina Lepomäki kertoo ettei keisarilla ole vaatteita, niin sitten vasta muutkin uskaltavat tunnustaa etteivät hekään oikeastaan näe keisarilla mitään hienoja hepeneitä, vaan ihan masu ja pili paljaana se siinä tallustelee.

Käyttäjän fazerinsini kuva
Jouni Suonsivu

Artoseni, miksi esität truismin? Jos et tunne satua, lue se: nimenomaan kaikki tietävät, miten asia on, mutta vain pieni poika kertoi näkemänsä sellaisena kuin sen näkee.

Paljossa Lepomäen ajatukset ovat yhteiskuntavaaralliset, jopa yhteiskuntavastaiset libertaarien tapaan. Tässä asiassa rohkeutensa kertoa se, minkä kaikki näkevät, on se kiitoksen aihe - hänhän riskeeraa poliittisen tulevaisuutensa ainakin Kokoomuksessa toimiessaan perustuslakiin ja yleensä lakeihin perustumattoman puolue- ja ryhmäkurin ohi. Juuri näin pitäisi jokaisen parlamentaarikon jokaisessa puolueessa toimia: puolue- ja ryhmäkuri estää demokratian toteutumisen mahdollisuuden (oman puolueen kirjalliseen ohjelmaan sitoutuminen on eri asia, ja siihen on jokaisen joka puolueessa sitouduttava).

Käyttäjän FreeThinking kuva
Jukka Heikkinen

Hyvä, että tätä asiaa pystytään tarkastelemaan muustakin kuin aivan liian sidonnaisesti puolueen tai hyvä kaveri ehdotusten mukaisesti, järjellisesti. Toivottavasti et ole ajatuksinesi ottamassa vain jälkihikeä.

Itse haluaisin lisää selvennyksiä seuraaviin kohtiin.

” Kapitaatiokorvauksella tarkoitetaan kuukausittaista kiinteää korvausta, joka on sidottu sosiaali- ja terveyskeskukseen listautuneen asiakkaan vastuuaikaan. Kiinteän korvauksen lisäksi maakunta voi maksaa sote-keskukselle muita korvauksia suoriteperusteisesti ja kannustinperusteisesti sekä esimerkiksi syrjäisyyden perusteella. Suunnitelmissa on, että kaksi kolmasosaa tuottajien korvauksista määräytyisi kiinteästi.” Jossakin ehdotuksessa oli luku neljä viidesosaa tämän kiinteänkorvauksen kohdalta ja kun tarpeeksi monta ehdotusta on esitetty niin eiköhän se ole kolme viidesosaa.

”Suoran valinnan palveluntuottaja saa jokaisesta listautuneesta asiakkaasta maakunnan määrittelemän kiinteän korvauksen. Kiinteällä korvauksella tarkoitetaan maakunnan suoran valinnan palvelujen tuottajalle maksamaa tarvetekijöihin perustuvaa asiakaskohtaista vastuuaikaan sidottua korvausta suoran valinnanvapauden palveluun kuuluvista palveluista. ”

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3719803/0...

Toisin sanoen tämä tarkoittaisi, sitä että, kun asiakas valitsee itselleen palveluntarjoajan maakunnan hyväksymistä palveluntarjoajista, se on velvollinen maksamaan nykyisen ehdotuksen mukaisesti asiakkaasta ½ vuoden ajan kiinteää korvausta. Tämä sillä olettamalla, että asiakas voi puolen vuoden päästä vaihtaa palveluntarjoajan, mikäli hän katsoo sen tarpeelliseksi. Mitä tähän kiinteään korvaukseen sisältyy? Maksetaanko se siitä huolimatta, ettei asiakas tulisi tarvitsemaankaan mitään palveluja sen puolen vuoden aikana.

” Työterveyspalveluiden asiakkaat siirtyvät laajemmin julkisrahoitteisen valinnanvapauden piiriin. Potilaiden ja työnantajien aiemmin itse maksama osuus siirtyy veronmaksajien kustannettavaksi. Hammashoito, gynekologi- ja silmälääkäripalvelut ovat pitkälti olleet potilaiden itse maksamia. Näitä palveluita siirretään valinnanvapauden piiriin siirtymäajan puitteissa. Samalla muuttuvat kannustimet: järjestämisvastuuta siirretään asiakkaalta maakunnalle. Edellinen käyttää omia rahojaan (joskin Kelan ja muiden vakuutusten tukemana), jälkimmäinen valtion rahoja. Tämä ero on keskeinen, kun pohditaan kannustimia kustannustehokkuuteen.”

Potilaiden ja työnantajien aiemmin itse maksama osuus siirtyy veronmaksajien kustannettavaksi.
Eiköhän tässä ole tarkoitettu, että he ovat kyllä veronmaksajina kustantaneet aikaisemminkin, mutta työnantajan järjestämää terveydenhoitopalvelua, mutta nyt he siirtyisivät hyödyntämään myös muiden veronmaksajien kustantamia palveluja. Mutta ei kai työterveydenhoitoa olla ajamassa alas?

Tarkastellaan vielä tätä listautumista. Tuleeko hän näissä tapauksissa listatuksi, vaikkei olisi välttämättä tarvetta listautua mihinkään:

”Jos maakunnan asukas ei ole valinnut sosiaali- ja terveyskeskusta ja suunhoidon yksikköä tuotanto-vastuun siirtyessä suoran valinnan palvelun tuottajille, maakunnan on osoitettava asukkaalle sosiaali- ja terveyskeskus ja suunhoidon yksikkö, joka on parhaiten asukkaan saavutettavissa. Alaikäisten kohdalla ja muissa erityistilanteissa sosiaali- ja terveyskeskuksen ja suunhoidon yksikön valinnassa sovelletaan 9 ja 10 §:ää.
Jos maakunnan asukas ei ole valinnut maakunnan liikelaitoksen perustason palveluyksikköä ja sen toimipistettä tuotantovastuun siirtyessä maakunnan liikelaitokselle, maakunta osoittaa asukkaan maakunnan liikelaitoksen perustason palveluyksikön ja sen toimipisteen asiakkaaksi kotiosoitteen perusteella.”

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/3719803/0...

Aikaisemmin me veronmaksajat olemme maksaneet kunnallisveron yhteydessä, siitä että jokaisella on mahdollisuus saada kunnassaan tai kunnan järjestämällä palveluntarjoajalla perusterveydenhoitoa sekä sosiaalihoitoa. Nyt ollaan siirtymässä malliin, jossa maksaisimme veroa valtiolle, joka jakaisi näitä verorahoja maakunnille, jotta se järjestäisi meille valinnanvapauteen liittyvät palvelut. Sikäli se voi helpottaa verorahojen kohdentumista edellisen kohdan osalta, vaikka asiakas valitsisi palvelunsa naapuri maakunnasta. Näinhän voisi tapahtua niissä kunnissa, jotka ovat rajakuntia, jollei kunta ano itseään toiseen maakuntaan. Tätäkin on ilmeisesti tapahtumassa. Missähän ajassa se on tehtävä, maakuntavaalit ovat tulollaan, vai onko?

Käyttäjän JuhaniStrandn kuva
Juhani Strandén

Hienoa, että Elina on tullut Perussuomalaisten linjalle. Olemme varoittaneet uudesta Sote-mallista, että siinä toimitaan vain suurten toimijoiden ehdoilla ja nykyisten pienten toimijoiden henkilökohtainen hoitosuhde asiakkaan kanssa tullaan romuttamaan. On erikoista, että esim. Päivi Nerg ilmoittaa, että EU:n tuomioistuimen ratkaisua Slovakian tapauksessa, johon Suomen Sote-mallikin perustuu, ei tarvitse noudattaa. Nykyisen hallituksen sama linja tuomioistuimien päätöksien noudattamatta jättämisistä tuntuu jatkuvan ja laittomien päätösten tekeminen esim. Helsingin Kaupunginvaltuustossa Kaupunkibulevardit, laittomasti maassa olevien palvelut ym. jatkuvat, vaikka niistä on valitettu ja tullut HO:n ratkaisuja.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Ai tekin olette kesän jälkeen heränneet, ennen kesää sote vielä kelpasi, vaan nyt ei, tätä kutsutaan sellaiseksi pölhöpopulismiksi.

Käyttäjän mikkokokko kuva
Mikko Kokko

Väännetään vaihteeksi ratakiskoa Ritalalle kun rautalanka ei riitä;

Ennen kesää sotessa ei ollut paljoakaan vielä valmista ja hallitusohjelma on voimasuhteiden kompromissien tulos, ei yksittäisen puolueen ohjelma. Mutta se on kyllä käynyt selväksi että Soini nukkui useassa kokouksessa jossa olisi pitänyt pitää perussuomalaisien puolta.

Eikä tästä kauaa ole kun sinisten Terho avautui siitä että hallituksessa ei mikään sovittu tunnu pitävän, että kokkareita varsinkin pitää olla vahtimassa.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala Vastaus kommenttiin #71

Seli, seli, ootko ollut hallituksessa kuulemassa mitä oli valmiina ja mitä ei?

Naurettavaa se on kuitenkin aina, kun puolue lähtee hallituksesta, ja seuraavalla viikolla vastustaa yhdessä sovittuja asioita.

Nämä ei selittelemällä parane, hillotolppapolitiikka on persujenkin politiikkaa.

Käyttäjän NiiloMkel kuva
Niilo Mäkelä

Nyt tarvitaan muutama suoraselkäinen edustaja tueksi kaatamaan sote/maakuntakoplaus kalliina sekoiluna.
5 hallituksen puolueista Elinan taakse.

Käyttäjän valpperi kuva
petteri ritala

Eipä tavallinen ihminen oikein osaa sanoa, että onko tässä mitään hyvää, mutta kun kuuntelee muita asiantuntijoita kuin poliitikkoja, eli terveydenhuollon ammattilaisia, niin aika huonolta vaikuttaa.

Tosin opposition ei kannata kauheasti esittää mitään tietävänsä, sillä onhan sotea yritetty demareidenkin aikana saada pystyyn, mutta eipä siitäkään mitään tullut.

Mikä sitten on parempi, niin siihen ei riitä minun ammattaitaito, tosin ei tunnu riittävän kansanedustajillakaan.

Käyttäjän artoartovihavainen kuva
Arto Vihavainen

"Mikä sitten on parempi, niin siihen ei riitä minun ammattaitaito, tosin ei tunnu riittävän kansanedustajillakaan."

En kä minäkään tiedä.

Niinpä meidän ei pitäisi, eikä kansanedustajien pitäisi ollenkaan sekaantua näihin asioihin muuten kuin raamien määrittelijänä. Alan asiantuntijoiden, eli terveydenhoitospesialistien pitäisi ratkoa nämä asiat yhdessä niiden kanssa jotka osaavat hoitaa bisnespuolen asioita. Sillä tavalla saataisiin optimoitua paras tulos terveydenhoidon kannalta mahdollisimman vähällä verorasituksella.

Sosialipuoli pitäisi erottaa sotesta ja se puoli pitäisi käsitellä yhdessä työvoimapolitiikan ratkaisujen kanssa.

Erkki Lehtomäki

Ei kovin looginen tämä Lepomäen argumentaatio. Ottaa esimerkkejä hyvin ja kustannustehokkaista julkisista, maakunnallisista palveluista (esim. Siun sote), mutta pitää lähtökohtaisesti yksitiyisiä palveluja julkisia halvempia. Jos vertaillaan yksityispuolen käynnin tai toimenpiteen hintaa julkiseen voidaankin päätyä siihen tulokseen, että yksityinen on halvempi. Tällainen vertailu ontuu kuitenkin pahasti. Yksityissektori hoitaa pääsääntöisesti ns. Perusterveitä, usein yhden vaivan potilaita. Diagnostiikka ja hoito ei vaadi kovin paljon laboratorio- ja kuvantamistutkimuksia, joiden kustannukset lasketaan julkisella puolella käynnin/toimenpiteen hintaan, yksityisellä laskutetaan erikseen. Yksityisellä on myös toimistomaksu, joka laskutetaan erikseen. Julkisella puolella hoidetaan oikeasti sairaat. Siellä ei juurikaan lääkärille päästä niistä pikkuvaivoista, joiden hoitamisesta suuri osa yksityislääkärin käynneistä syntyy. Pikkuvaivat hoituvat puhelimitse, netissä tai hoitajan vastaanotolla. Julkista puolta rasittaa myös kuntien vanhoista eläkevastuista aiheutuvat eläkemenoperusteiset maksut (reilu 5% henklöstömenoista), yksityissektoria pidemmät lomat (jopa 7,5 vk/v) ja sen mukaiset lomarahat. Aika huonosti on tietoa aidosta kustannusvertailusta. Siitä huolimatta tätä väitettä yksityisen edullisuudesta pidetään yllä. Kokoomus on nimenomaan ajanut esitettyä valinnanvapausmallia, joka on ongelmallinen ja antaa mahdollisuuden osaoptimointiin. Malli lähtee siitä, että yksityiset voivat perustaa valinnanvapauden piiriin kuuluvia sotekeskuksia vapaasti. Ihminen sitten valitsee haluamansa sotekeskuksen. Tässä mallissa pitäisi jokaiselle ihmiselle laskea henkilökohtainen ”rahareppu”, jonka palveluntuottaja saa kirjautuneesta asiakkaasta. Tällaisen henkilökohtaisen rahoituksen laskeminen on erittäin vaikeaa. Parempi olisi tehdä niin kuin nykyäänkin monet kunnat ovat tehneet eli kilpailuttaa tietyn kokoisen väestön (esim. 10000 asukasta) palvelut. Tällaisen väestön keskimääräinen palvelutarve on paljon paremmin ennustettavissa kuin yhden yksilön. Tähän ongelmaan Lepomäkikin viittaa, mutta esittää ratkaisuksi Kela-korvausten nostamista ja maksamista käyntiperusteisesti. Tällainen fee for service malli on kaikkein kallein järjestelmä, vrt. Työterveyshuollon sairaanhoito tai Yhdysvaltain terveydenhuolto. Esitetyssä sotemallissa on korjaamisen tarvetta, mutta sen kaataminen kokonaan olisi iso virhe. Liikkeelle on lähdettävä ja valmistauduttava korjaamaan viat, kun niitä ilmenee. Jokaisen uudistuksen alla maalataan piruja seinälle, suurin osa ei toteudu.

Käyttäjän miesenergiaa kuva
Mikki Nieminen

Lepomäellä on monia hyviä näkökulmia, joiden tarkasteluun hallituksen kannattaa käyttää tuumaustaukoa. Sote-uudistus on niin iso juttu, ettei sitä pidä ryssimän. Sinisenä pidän Lepomäen kannanottoa terveellisenä muistutuksena siitä, että isojen asioiden juurella on oltava nöyränä. On ok, että hallitus jatkaa eteenpäin, jos on tunne, että niin pitää tehdä, mutta on typeryyttä olla ottamatta vinkkejä, joita ei ole aiemmin itse tajunnut.

Päätöksenteon suurimpia ongelmia on niiden piilovaikutukset. Kun nämä tulevat esille, niihin voidaan puuttua.
Ei esim. ole lainkaan samantekevää, että onko Suomen päätökset ristiriidassa EU:n kanssa, kuten Lepomäki esittää ”Hallituksen tulisi tarkistaa mallin yhteensopivuus EU-oikeuden kanssa. KHO:n mielestä EU:n tulee selvittää, saavatko maakuntien liikelaitokset EU:n säädöksissä kiellettyä valtiontukea ja ovatko liikelaitokset ylipäätään taloudellisia vai ei-taloudellisia toimijoita. EU-oikeus on kansallisen lain yläpuolella. Jos arviota ei pyydetä, saattaa komissio puuttua Suomen terveydenhuoltojärjestelmään jälkikäteen.”

Juha Koponen

..Vapaavuori, Lepomäki ovat kuin SOTE-cesarin kimppuun käyvä 9 puukottajan ryhmä!
Suomalainen kansalainen henkitoreissaan huutaa terveuskeskuksen lattialla; Sinäkin Lepomäki! Sinäkin Vapaavuori!
Raukkamaiset veneenkeikukuttajat iskevät parhaaseen kehitystyöhön mitä Suomessa on tehty!
Varo maaliskuun idusta! kokoomuksen petturit, kansalaiset muistavat tämän!..

kari teinonen
Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Hallituspuolueenkin kansanedustajana miettisin perustuslain pykälää 29 §
Kansanedustajan riippumattomuus, jonka mukaan kansanedustaja on velvollinen toimessaan noudattamaan oikeutta ja totuutta. Hän on siinä velvollinen noudattamaan perustuslakia, eivätkä häntä sido muut määräykset.

Päätettäväksi on tulossa lakiehdotus, joka on huonosti valmisteltu ja sisältää merkittäviä uhkia. Edelleenkään kahden arviointineuvoston ja VTV:n vaatimuksista huolimatta ei olla perusteltu tavoiteltuja kustannussäästöjä riittävällä tavalla. Lisäksi korkeimman oikeuden suosituksista huolimatta ollaan ottamassa riski olemalla viemättä päätöstä EU:n arvioitavaksi muuttuneesta tilanteesta huolimatta.

Mikä tässä tilanteessa sitten on oikeampi ratkaisu perustuslain tarkoituksen kannalta: ryhmäkuri vai sitten oma päätös punniten tilanne huolellisesti tosiasioiden valossa.

Sipilä uutisen mukaan jo tiirailee nimilistoja, jotta vähäinen enemmistö riittää. Täpärälle menee päätös, joka vaikuttaa vuosia ellei vuosikymmeniä.

Käyttäjän vekotin kuva
Kyuu Eturautti

Katsoin parhaaksi nukkua yön yli ja sitten pohtia. Perustasolla näkisin että soteprojektissa ongelma on klassinen: sitä tehdään ideologia edellä. Kepulle maakunta on selvä ideologinen valinta, kun taas ehkäpä ns. vanhan polven Kokoomukselle maailmaa katsotaan savupiipputeollisuuden kantilta, eli suuret määräävät. Meidän on Kokoomuksessa oltava hieman rohkeampia näkemään tulevaisuus, jossa yritykset ovat pieniä, dynaamisia ja aiempaa laajemmassa muutoksen tilassa kaikin puolin. Meidän on tuettava uutta ja joustavaa, oltava valmis kokeilemaan parempaa, mutta toisaalta myös valmiita vaihtamaan linjaa.

Nyt ehdotettu malli on ideologian ja lobbauksen lopputulema - tai hieman pehmeämmin muotoiltuna, se on vuosikymmeniä vanha malli joka ei tuo mitään nykyajan hyötyjä.

On hatunnoston arvoista, että Elina tuo esille haasteita ja Kokoomuksen jos minkä puolueen on oltava valmis sisäiseen debattiin aiheesta. Pelkään kuitenkin pahoin että yksikään suuri puolue ja niiden sisäiset suurimmat faktiot eivät ole valmiita ajamaan sotea asiantuntemus edellä ja katse tulevaisuuteen. Meistä liian moni on tottunut turvalliseen vanhaan ajattelumalliin.

Jos arvata pitää, todennäköisesti sotelle käy yksi seuraavista.
1. Nykyhallituksen nykymalli, joka on em. perustein aika surkea.
2. Seuraavan hallituksen malli, joka on yhtä lailla ideologian orja ja niinikään asiantuntijoiden neuvojen vastainen. Detaljit vaihtuvat, ongelma pysyy.
3. Ei saada aikaiseksi mitään ja jatketaan nykytilalla, mikä ei sekään hirveästi riemunkiljahduksia saa aikaan, nimim. neljän vuoden odotus hoitoon.

En haluaisi olla näin pessimistinen, mutta nyt ehdotettu järkevämpi malli on onnistumistodennäköisyydellä lottovoiton luokkaa. Toivon hartaasti että olen väärässä.

Pekka Nykänen

Samaa mieltä Elinan kanssa. Sote ja maakuntauudistus on aika panna jäihin. Ehjää ei kannata korjata.
Suomen nykyinen terveydenhuolto on maailmanlaajuisissa vertailuissa kustannustehokas ja korkeatasoinen.
Sipilä, Berner ja Orpo ovat markkinafundamentalisteja, jotka uskovat markkinoiden kykenevän ratkaisemaan kaikki Suomen ongelmat.

Pekka Koukkari

Nyt jokaisella noin 300 kunnalla on intressi omaa toimintaa (terveyskeskusta) kehittämällä säästää erikoissairaanhoidon kuluista.Nyt tämä intressi poistuu,samoin noilta 18 maakunnalta,kun valtio rahoittaa lopulta kaiken,jopa nykyisen työterveyshuollon sairaanhoito-osuuden.Vrt taloyhtiön vesilasku:asukaskohtainen vesilasku säästää vettä enemmän kuin taloyhtiön kaikille yhteinen.Tämä kaikki tulee arvaamattoman kalliiksi veronmaksajille,ja lisäksi järjestelmä ajautuu kaaokseen,kysynnän ja tarjonnan epäsuhtaan. Yksityisen terveydenhuollon ei kannattaisi SOTE:en lähteä,taloudellinen riski on liian suuri,sillä kapitaatiokorvaus on väistämättä liian pieni. Jatkossakin tarvitaan aidosti yksityistä terveydenhuoltoa,jossa kysyntää ja tarjontaa säätelee hintamekanismi.

Käyttäjän IiroKoppinen kuva
Iiro Koppinen

Maakunnat ja "valinnanvapaus" ovat onnettomia keksintöjä, mutta täytyy nyt tämä kuitenkin viedä loppuun. Vahvat isot
kunnat ilman kimalaisia olisi ollut toimiva konsepti. Nyt jäljelle jäävät kunnat hoitavat nuorempien asioita ja maakunnat vanhempien-ikärasismia.

Käyttäjän KristianSheikkiLaakso kuva
Kristian Sheikki Laakso

Rohkea nainen, rispect!! Puoluekurin vastustajat lisää demokratiaa.

Käyttäjän PerttiTervonen kuva
Pertti Tervonen

Eräässä kommentissa todettiin Tukholman tilanteesta seuraavaa:
"Potilaat siirrettiin valinnanvapauslain nojalla terveyskeskusten jonoista sairaaloiden jonoihin". Sitäkö se SoTe-uudistus sitten oikein on?

Luin Elinan kirjoituksen huolella läpi. On vielä hieman pureskeltavaa, mutta 70% oli suoraan allekirjoitettavissa.Kyllä Elinalla on näkemystä ja tietoa. Näin monimutkaista vyyhteä ei voi yksinkertaistaa. Pitäisi olla se Damokleen miekka.

Sipilän uhittelua hallituksen kaatamisesta ei pidä ottaa tosissaan. Onhan hän pikkupoikamaisesti uhitellut jo ennenkin. Radiossa eräs asiantuntija vertasi SOTEa hometalon rakentamiseen. Kun tehdään huono perusta, niin pian kattokin vuotaa. Sitten on kaikki aloitettava alusta.

PT, Kajaani

Martti Pöyhönen

JOS sote tulee, on Kela lopetettava, tuottamaton organisaatio

Perusteet:

Sama sairaustapaus, mutta eri vaste-ajat:

Asiointi omassa vakuutusyhtiössä 2 vrk ja rahat tilillä
Työnantajan kanssa asiointi 5 pankkipäivää tilikatkosta rahat tilillä
Asiointi oman liiton työttömyyskassan kanssa, rahat tilillä 5 pankkipäivää ilmoituksesta, jatkohakemus.

Kelan hakemus, monimutkainen soppa, pienempi korvaussumma (70% miinus verot) rahat tilillä yli 3 viikon kuluttua, yli 15+2 pankkipäivää!!!!!

Kelan toiminnot pitää siirtää vakuutusyhtiöiden huomaan, tähän mennessä karttuneet varat tulee palauttaa ihmisille jotka itse päättävät omasta turvastaan -> siirtyy vakuutusyhtiöiden palveluihin. Kela on purettava pois.

Kela työllistää suunnilleen 2000 henkilöä, mutta MIKSI??? Jotta voidaan palkita...siis palkata poliittisin perustein pääjohtaja?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset